پروژه تأمین روشنایی اطراف دیوار ساحلی(رودخانه فصلی)