جلسه جناب مهندس ابراهیمی با پرسنل شهرداری در بدو شروع کاری  (شنبه  19 مهر99)