شروع مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری نیک آباد از تاریخ 1399/07/15لغایت 1399/08/06 

شهرداری نیک آباد در نظر دارد به استاند بند 1 صورتجلسه شماره 102 منضم به نامه ی شماره ی 250 مورخ 01/07/1399 شورای اسلامی شهر نیک آباد بهره برداری از جایگاه گاز سی ان جی را از طریق آگهی مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نمایند ، لذا متقاضیان می بایست در تاریخ های مذکور به شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند،

شماره تلفن 09132065175 آقای محمد رضوانی جهت هماهنگی های بعدی