در این مراسم از زحمات چندین ساله جناب آقای محمد طاوسی  در سمت مسئول حراست شهرداری نیک آباد تقدیر و جناب آقای علی محسنی اژیه بسمت مسئول  جدید حراست  شهرداری نیک آباد معرفی گردیند