آگهی مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری نیک آباد

آگهی مزایده ی شماره ی 97/1030/ص مورخ 1397/06/18 مرحله اول

شهرداری نیک اباد در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه ی شماره 35 منضم به نامه ی شماره 180 مورخ 1397/06/13 شورای اسلامی شهر نیک آباد،  بهره برداری از جایگاه سی ان جی را از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،  لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/06/19 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/07/04 به شهرداری نیک آباد  مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و شرکت در مزایده اقدام نمایند./

شماره تلفن جهت توضیحات بیشتردر خصوص اطلاعات جایگاه   - آقای رضوانی 09197663056