شروع مزایده زمین های مسکونی و تجاری شهرداری نیک آباد 

از تاریخ 1397/05/15 لغایت 1397/06/05