اجرای پروژه ی آسفالت محوطه معاینه فنی شهر نیک آباد در آستانه سال جدید