اجرای پروژه ی بلوک فرش  و ساماندهی محوطه ی شهدای گمنام در آستانه سال جدید