خط کشی و لاین بندی معابر اصلی شهر نیک آباد در آستانه سال جدید جهت بهبود بخشیدن به  عبور و مرور شهری