1- المان نمادین اهدای یک شاخه گل در ورودی شهر نیک آباد

2-نصب المان مخروطی شکل با طیف های متفاوت از نور ، اشکال و رنگ های گوناگون در میدان امام خیمنی(ره)

3-نصب المان  با طیف های متفاوت از نور ، اشکال و رنگ های گوناگون در روبروی ساختمان شهرداری