جلسه با مالکان کارگاه های بازیافت در محل شهرداری نیک آباد در خصوص بهداشت محیط زیست و مبحث زیبا سازی محیط شهری