دیدار مسئولان محترم بخش و شهر با جناب حسینی شهردار محترم