بازدید شهردار محترم جناب آقای حسینی از بافت فرسوده و قلعه تاریخی شهر به اتفاق جناب کریمیان ریاست محترم شورای شهر