جناب آقای محمد شفیعی ( رییس شورا)

جناب آقای ابراهیم کریمیان ( نایب رییس شورا)

جناب آقای مصطفی طاوسی ( خزانه دار شورا)

جناب آقای علی رضوانی( منشی ونماینده شورای اسلامی شهر نیک آباد در شورای شهرستان)

جناب آقای محمدعلی رضوانی