جناب آقای ابراهیم کریمیان (رییس شورا)

جناب آقای محمد شفیعی(نایب رییس شورا)

جناب آقای مصطفی طاوسی (خزانه دار شورا)

جناب آقای علی رضوانی(منشی ونماینده شورای اسلامی شهر نیک آباد در شورای شهرستان)