مراحل و شرح اقدامات صدور پروانه

تكميل فرم صدور پروانه توسط متقاضي (شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل )

بازديد توسط کارشناس فني شهرداری و ارائه گزارش و تایید گذر بندي

  و .....) تعیین كاربري (خدماتی ، فضاي سبز، اداري، ورزشي

   صدور مجوز تهيه نقشه معماري 

ارائه نقشه معماري ونقشه تفکیکی با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك

اصل و كپي سند مالكيت یا قولنامه به نام مالك فعلي

بررسي نقشه معماري توسط مسئول فنی و شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور تهیه نقشه محاسبات

برگ تعهد نظارت و مهندس محاسبات و معماری

فرم محضری تعهد کارفرما و تعهد ابعاد ملک توسط مالک

   محاسبه عوارض زير بنا و ......

   صدور فيشهاي بانکی عوارض زير بنا ، آموزش پرورش ، نامه بيمه

         عوارض زير بنا          آموزش پرورش             نامه بيمه   :  پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك

  تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري

  تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري

اخذ امضاء پروانه مسئول فنی وشهرسازی، معاون یا شهردار

 صدور پروانه ساختمان

تحويل پروانه ساختمان به مالک

گزارش مرحله ای ساخت توسط ناظر ساختمان :            فرم شماره 1                فرم شماره 2                گزارش تخلف