شرکت شهردار محترم جناب آقای حسینی در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش ، همچنین شرکت در نمایشگاه دستاوردهای هنرجویان هنرستان فرزانه شهر محمد آباد در اردیبهشت ماه1397

در این جلسه حکم عضویت و انتصاب شهردار محترم شهر جناب آقای حسینی در شورای آموزش و پرورش بخش جرقویه سفلی  که به امضای سرپرست محترم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان رسیده بود،  طی مراسمی توسط بخشدار محترم جناب آقای جعفری به جناب شهردار تقدیم گردید....