حضور شهردار محترم به اتفاق ریاست محترم شورای اسلامی شهر در دانشکاه آزاد اسلامی شهر نیک آباد و بحث و تبادل نظر با جناب دکتر ارشادی در خصوص موضوعات گوناگون و همچنین بازدید شهردار محترم  از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در فروردین ماه 1397