دیدار وملاقات عمومی شهردار محترم شهر جناب سید مرتضی حسینی با شهروندان محترم شهر نیک آباد در روز دوشنبه مورخ 27 فرورین ماه از ساعت 9 صبح لغایت 11/00 در محل ساختمان اداری شهرداری نیک آباد برگزار گردید، در این دیدارمردم شهر نیک آباد با توجه به استقبال بسیار خوب از این برنامه  به بیان مشکلات و مسائل  خود با شهردار محترم پرداخته و شهردار نیز با عنایت به وقت بیشتر و بصورت ویژه  دستور پیگیری موارد مطرح شده را صادر نمودند