اجرای پروژه ی  محوطه سازی روبروی  سرویس بهداشتی و نمازخانه ی فلکه امام خمینی(ره) روبروی کمیته امداد