انجام پروژه های عمرانی در شهرنیک آباد  در زمان تصدی پست سمت شهردار ((جناب آقای حسینی)) و ایجاد کمپ گردشگری بمناسبت نورروز 1397