همشهري گرامي با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم 

آيا مي دانيد طبق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند.

 شهروند گرامي آيا مي دانيد عدم پرداخت عوارض ساليانه خودرو مشمول جريمه اي معادل2 درصد به ازاي هر ماه تاخير خواهد بود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست.