لیست اسامی مهندسین ناظر و معمار دفتر نمایندگی نظام مهندسی جرقویه:

1-مهندس سید مجتبی طاوسی(محاسبات و نظارت)09133043493

2-مهندس سید علیرضا طباطبایی(محاسبات و نظارت)09133132491

3-مهندس رضا رفیعی(محاسبات و نظارت)09131151741

4-مهندس حسین روزبه(نظارت)09132150881

5-مهندس علیرضا طاوسی(نظارت)09131282819

6-مهندس مزرتضی شفیعی(نظارت)09132062764

7-مهندس علی رضوانی(نظارت)09132146467

8-مهندس مجتبی شفیعی(نظارت)09134099439

9-مهندس علی نور نظر(نظارت)09132942402

10-مهندس محمد صادقی(نظارت)09133655075

11-مهندس اصغر فاتحی(نظارت)09132044876

12-مهندس علی شفیعی(نظارت)09132664307

13-مهندس حسین فاتحی(نظارت)09133658568

14-مهندس حسین بهمنی(نظارت)09132089315

15-مهندس عباسعلی میرحاج(معماری)09139143347