ليست اسامي شهرداران شهر نيك آباد از بدو تاسيس  تا كنون :
        رديف      نام نام خانوادگي                   تاريخ انتصاب             تاريخ خاتمه خدمت
  • 1              اصغر عابدي                       1374/02/14              1378/03/15 
  • 2             فرامرز بيگدلي                     1378/03/16              1379/07/19    
  • 3             محمد مقدم فر                    1379/07/20              1382/09/02 
  • 4            حسين رضاقليان                  1382/12/19              1386/03/12
  • 5            هومن شيروانيان                  1386/03/13              1390/04/31
  • 6            حبيب رضواني                     1390/05/01                 تا كنون