ليست اسامي شهرداران شهر نيك آباد از بدو تاسيس  تا كنون :
        رديف                    نام نام خانوادگي                                             تاريخ انتصاب             تاريخ خاتمه خدمت
  • 1                             اصغر عابدي                                         1374/02/14                  1378/03/15 
  • 2                             فرامرز بيگدلي                                       1378/03/16                  1379/07/19    
  • 3                            محمد مقدم فر                                          1379/07/20                   1382/09/02 
  • 4                             حسين رضاقليان                                     1382/12/19                   1386/03/12
  • 5                             هومن شيروانيان                                     1386/03/13                  1390/04/31
  • 6                            حبيب رضواني                                       1390/05/01                   1396/05/30
  • 7                         سید مرتضی حسینی                              1396/11/10                  1399/04/10
  • 8                        عباسعلی ابراهیمی                                1399/07/15