ليست اسامي شهرداران شهر نيك آباد از بدو تاسيس  تا كنون :
        رديف                    نام نام خانوادگي                                      تاريخ انتصاب             تاريخ خاتمه خدمت
  • 1                          اصغر عابدي                                         1374/02/14                  1378/03/15 
  • 2                       فرامرز بيگدلي                                          1378/03/16                  1379/07/19    
  • 3                            محمد مقدم فر                                      1379/07/20                   1382/09/02 
  • 4                           حسين رضاقليان                                   1382/12/19                   1386/03/12
  • 5                             هومن شيروانيان                                1386/03/13                  1390/04/31
  • 6                          حبيب رضواني                                    1390/05/01                   1396/05/30
  • 7                     سید مرتضی حسینی                             1396/11/10                  1399/04/10