ليست اسامي شهرداران شهر نيك آباد از بدو تاسيس  تا كنون :
        رديف                    نام نام خانوادگي                     تاريخ انتصاب             تاريخ خاتمه خدمت
  • 1                                  اصغر عابدي                                    1374/02/14                  1378/03/15 
  • 2                              فرامرز بيگدلي                                  1378/03/16                  1379/07/19    
  • 3                                محمد مقدم فر                                   1379/07/20                   1382/09/02 
  • 4                                 حسين رضاقليان                               1382/12/19                   1386/03/12
  • 5                                 هومن شيروانيان                               1386/03/13                  1390/04/31
  • 6                              حبيب رضواني                                 1390/05/01                   1396/05/30
  • 7                     سید مرتضی حسینی               1396/11/10