باسمه تعالي
شهر نيك آباد بين مدار 32 درجه و 16 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 16 دقيقه طول جغرافيايي بين نصف النهار گرينويچ قرار دارد ودر فاصله 60 كيلومتري شرق شهر اصفهان واقع شده   و ارتفاع آن از سطح دريا ي آزاد 1565 متر مي باشد
اين شهر از شمال به بخش جلگه (شهر اژيه) و از جنوب به روستاهاي پيكان و سعادت آباد از شرق به روستاي حيدر آباد از غرب به روستاهاي آذرخواران و حسين آباد محدود است.
موقعيت تاريخي:
در روزگار شاه سلطان حسين صفوي  (110-1135 هجري قمري ) گروه بزرگي از مردم به سبب خشكسالي به 3كيلومتري غرب نيك آباد فعلي آمده و قلعه اي ساختند و پس از آن يك قلعه ديگر در 2 كيلومتري آن بنا نهاداند كه تاكنون آن قلعه در غرب نيك آباد پابرجاست و سر انجام در زمان كريم خان زند چندين تن به نام هاي نصيع بزرگ و پسران از قلعه خارج و در شمال شهر اقدام به احداث چندين خانه پرداخته و زندگي نمودند و سپس ما بقي مردم كم كم از قلعه خارج شده و به ساختن منازل –مسجد-حسينيه- بازارچه و  كاروان سرا پرداخته و رفته رفته روستاي نو بنياد گسترش يافت و از رونق بسزايي برخوردار شد
وجه تسميه شهر نيك آباد:
از دير باز عده اي از كوچ كنندگان در جنوب اين شهر قلعه اي تازه بنا نهادند،  نام روستاي نوين تا سالها پس از آن به قلعه تازه معروف بوده و از طرف ديگر در روزگار صفويه برخي از كارگزاران ترك زبان براي گرداوري ماليات و سرباز بگيري به شهرستان ها مي رفتند و تا زمان قاجاريه  اين روند ادامه داشت و گفته مي شود در آن هنگام كارگزاران مالياتي هنگامي كه از مردم نام روستا را مي پرسيدند در پاسخ قلعه تازه مي گفتند و آنان نيز در دفاتر خود بجاي نوشتن ده نو از واژه تركي ينگا به معني نو و نيز واژه  پارسي آباد بهره مي گرفتند و در دو واژه ينگا و آباد را بكار مي بردند و رفته رفته اين  نام در ميان مردم رواج يافت و پس از گذشت زمان ينگاآباد به نيك آباد دگرگوني يافته است
نيك آباد تا سال 1366 به ينگ آباد مشهور بوده و بر اساس در خواست اهالي با مصوبه هيأت محترم وزيران به نيك آباد تغيير نام يافته و به مركزيت بخش جرقويه سفلي برگزيده شده است و نهايتا در سال 1372 بر اساس مصوبه هيات وزيران شهر شناخته و در سال 1374 شهرداري افتتاح و راه اندازي گرديده است


ويژگيهاي آب و هوايي شهر :
از ويژگيهاي آب و هواي اين شهر مي توان بارندگي ناچيز-درجه حرارت بالا-تسلط خشكي در فصول گرم سال را نام برد
اين عوامل تأثير مستقيمي در فقر پوشش گياهي –عدم تكامل خاك و كمبود آبهاي زير زميني را دارد.
حداكثر مطلق دماي در جه حرارت در تير ماه 42 در جه و حداقل مطلق درجه حرارت 17 درجه سانتيگراد ثبت شده است.حداكثر نم موجود بطور مطلق 83 درصد و حد اقل 13 درصد بوده است و در موقع بارندگي رطوبت به درجه اشباع مي رسد
منابع آب كشاورزي:
اين شهر بعلت كمي بارندگي از مناطق خشك و كم آب استان اصفهان است وآب مورد نياز آن از طريق سفره هاي زير زميني تأمين مي گردد

اقتصادي:
از نظر اقتصادي شهر نيك آباد از مهم ترين توليد كنندگان مرغ گوشتی در شهرستان اصفهان مي باشد بطوريكه استقرار واحد هاي مرغداري در حومه شهر بالغ بر 50 واحد مرغداري گوشتي گسترش يافته است و زير نظر شركت تعاوني مرغداران در شهر نيك آباد فعاليت مي نمايد
كارگاه هاي قالي بافي از دير باز در اين شهر بوده و خصوصا بافتن قالي ناييني همانند قاليهاي ابريشمي –پشم در پشم بدست زنان و دختران انجام ميگردد كه يكي از منابع درآمد ي شهروندان مي باشد