بدین وسیله ب اطلاع شهروندان محترم شهر نیک آباد می رساند، قبل از هرگونه خرید و فروش زمین یا ساختمان اعم از مسکونی-تجاری و غیره و هرگونه ساخت و ساز در محدوده ی شهری، جهت اطلاع از طرح های عمرانی شهرداری و جلوگیری از ضرر و زیان بعدی از شهرداری استعلام نمائید